دنیا به آتش افروخته ماند، چون زیاد طلب کنی سوخته شوی و چون به قدر حاجت برگیری با فروغ آن راه را از چاه بازشناسی

                                                                                                 «سقراط»

/ 0 نظر / 45 بازدید