حادثه

   حادثه بی رحم است، کاری ندارد که وقتی زنی با کیسه های خریدش از خیابان می گذرد، کودک دوساله اش در خانه منتظر است تا مامان برایش آدامس توپی ببرد؛ که وقتی ناگهان اتومبیل تیره رنگی با چراغ های خاموش مثل اجل معلق سرمی رسد و صدای باندهای خفن اش خیابان را برداشته، یک فامیل برای پای شکسته ی آن زن تمام برنامه های زندگی خود را به سمت او تغییرمی دهد...

   حادثه فهم ندارد؛ نمی فهمد که وقتی مجبور می شوی دست نیاز به سوی کسانی دراز کنی که هرگز تو را در زندگی خویش ندیده اند، یعنی چه؟ نمی فهمد وقتی سرتاسرعید خانه نشین و بستری می شوی، شمردن لحظه ها برای پایان روزهای عید یعنی چه؟....

   حادثه بی احساس است، اشک های کودکانی که به خاطر مادر ازپا افتاده شان بغض خویش را درطول روز فرو می خورند و نیمه شب در خواب بالش زیرسرشان خیس می شود و مادرشان حتی نمی تواند عصازنان به بالین شان رود و در آغوش شان گیرد،  اوراتکان نمی دهد....

   اما حادثه مأمور است!....

   مأمور است تا به آن زن بفهماند که وقتی از شیطنت بچه هایش رنجیده خاطر می شود، سرشان فریاد نزند و به درگاه خداوند از خستگی هایش شکایت نبرد...

   که وقتی با همسرش به خاطر پس اندازی که نابود گشته مشاجره می کند و اهانت برایش مثل نوشیدن یک لیوان آب خنک است، ....

   ..... بداند که تنها او در وقت نیازمندی پناه و یاورش است....

   حادثه مأمور است تا نعمت های فراموش شده را به یادت بیاورد، تا غزل های نیمه کاره را زیرلب به انتها رسانی، تا برای همیشه کودکانت را در آغوش بفشاری

                            ـ حتی اگر آزارت دهند ـ

    تا یاد بگیری به فرشته ی مهربانی که بی منت و بی ریا تیمارت  می کند و مادرانه پاس ات داشته، همیشه احترام بگذاری و بدانی که رابطه ی عشق سببی نیست، نسبی است!

   تمام ثروت های دنیا حتی نقطه ی مرثیه ی بیماری ات می شوند.

   بیماری روی قالی های ابریشمین دستبافت را ترجیح می دهی یا سلامتی روی فرش ماشینی کهنه ای که پانزده سال خسته ات کرده؟

   خستگی به روی رختخوابی که حتی نمی توانی پایت را به دلخواه تکان دهی و به هرسو می خواهی بغلطی را ترجیح می دهی یا خسته شدن پای دیگ آشپزخانه و هنگام رفت و روب خانه را؟

   آری!

   حادثه مأمور است؛

   به مأمور احترام بگذار!

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهدی

خیلی زیبا بود و پر از احساس ...تلخی و شیرینی های به هم آمیخته ...پرستش خدایی در خوف و رجا ......اینکه حادثه آزمون بود یا تنبیه و تقاص اشتباهی برای پاک شدن و........همه دست توست چطور درس بگیری تحت اختیار توست درک کنی یا بی منطق شکوه کنی دست توست خدارا برای حادثه ی بعد زندگیت ...ادامه ی این آزمون دنیا چطور متقاعد کنی ...رحیم ؟ جبار؟ حکیم؟ و........؟ کاش دنیا برایت زندان خودخواسته باشد که بهترین است